Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobiliteit aangenomen. PvdA Vlaardingen wilde graag, dat zoveel mogelijk nieuwe ontwikkelingen in bestrating, om de waterberging bij hoosbuien beter op te vangen, zouden worden meegenomen bij reconstructies van wegen en gebieden in de buitenruimte.

Wij dienden hiervoor een motie in, samen met ChristenUnie/SGP, GroenLinks en ONS.Vlaardingen en die werd unaniem aangenomen. 
De wethouder beloofde een extra paragraaf hierover op te nemen in het raadsvoorstel Mobiliteitsagenda, waarin de uitvoeringsplannen terug zullen komen.

PvdA raadslid Nel Versteeg bezocht tijdens de "Week van ons Water" een rondleiding in de Waterstraat: een plek waar wetenschappers en ondernemers innovaties op het gebied van waterberging in de openbare ruimte testen. Lees haar bericht hierover op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/pvda.vlaardingen/posts/2030833647137372?__tn__=-R

Lees hieronder de volledige motie:

Motie
Klimaatadaptatie meenemen in de uitvoeringsplannen Mobiliteitsagenda

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 november 2018, gelezen het Actieplan mobiliteit

Constaterende dat
-      Bij het vaststellen van het Actieplan Mobiliteit de kaders worden gesteld voor een bereikbare, verkeersveilige en gezonde stad
-      De acties en projecten die voortkomen uit dit Actieplan, de zogenaamde Mobiliteitsagenda, in het raadsprogramma geagendeerd staat voor 3e kwartaal 2019
-      Er in het Actieplan Mobiliteit geen melding wordt gemaakt van mogelijkheden om klimaatadaptatie mee te nemen in de uitvoeringsplannen
-      Het raadsvoorstel Klimaatadaptatie in het raadsprogramma geagendeerd staat voor het 3e kwartaal 2020

Overwegende dat
-      Er veel innovatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van bestrating om een waterberging te creëren, zodat bij extreme regenbuien het hemelwater gedoseerd via het grondwater wordt afgevoerd in plaats van de riolering
-      De uitvoeringsplannen voortkomend uit de Mobiliteitsagenda uitgesproken kansen biedt om innovatieve ontwikkelingen in bestrating toe te passen bij reconstructies van wegen en gebieden in de openbare ruimte,
-      Het van groot belang is alle mogelijke innovaties toe te passen in deze uitvoeringsplannen

En verzoekt het college om
-      Vooruitlopend op het raadsvoorstel klimaatadaptatie al in het 3e kwartaal 2019 bij het raadsvoorstel Mobiliteitsagenda zoveel als mogelijk nieuwe ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie toe te passen.


En gaat over tot de orde van de dag

Nel Versteeg                     Neill Voorburg
PvdA Vlaardingen              GroenLinks Vlaardingen

Erik van Pienbroek             Gilles Pappers
ChristenUnie/SGP              ONS.Vlaardingen