Gezamenlijk PvdA campagnedag Schiedam, Maassluis en Vlaardingen

Op zaterdag 21 januari 2017 hebben de afdelingen PvdA Schiedam, Maassluis en Vlaardingen gezamenlijk campagne gevoerd. Richard Moti, kandidaat tweede kamerlid was daarbij vanaf de middag ook aanwezig. Richard Moti is werkzaam als FNV-vakbondsbestuurder en heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een eerlijkere arbeidsmarkt. Hij is 11 jaar lang gemeenteraadslid geweest in Rotterdam en…

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaars-receptie

Hierbij wil ik u namens bestuur en fractie van de PvdA Vlaardingen graag uitnodigen op de Algemene Ledenvergadering en aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de ALV willen we even kort een aantal zaken doornemen over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Zie hiervoor de agenda onderaan de brief. Minstens zo belangrijk, aansluitend willen we graag het glas…

Thema-bijeenkomst “Zorg, wat kunnen we regelen op lokaal niveau?”

PvdA Vlaardingen organiseert op zaterdagmiddag 26 november 2016 een themabijeenkomst over “Zorg, wat kunnen we regelen op lokaal niveau?” Denk daarbij aan een betere tegemoetkoming van de kosten eigen risico voor chronisch zieke mensen met lage inkomens. En hoe bereik je zorgmijders? Belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur (inloop) van harte welkom om hierbij aanwezig te…

Resultaten bijdrage PvdA Vlaardingen Meerjarenbegroting 2017-2020

Vanavond werd de Meerjarenbegroting 2017-2020 aangenomen, met daarbij ook verwerking van het aangenomen amendement  “Taal – en Informatiepunt laaggeletterden”.  Het door de PvdA Vlaardingen ingebrachte amendement werd door de hele raad aangenomen, behalve de SP.  Ook de motie “kunst in lege etalages” werd aangenomen door de raad, m.u.v. de VVD en SBV.  De motie “tegemoetkoming…

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 3, 9 en 10 november 2016, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2017 en kennisname van de Meerjarenbegroting 2018-2020, R.nr. 68.1; Overwegende: –   dat het wiel niet opnieuw behoeft uitgevonden te worden en er reeds een goede infrastructuur en voldoende expertise is voor…

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2016; Overwegende dat; er voorheen een regeling vanuit de AWBZ was, die chronisch zieke mensen een tegemoetkoming betaalde voor de kosten van het eigen risico de hoogte van het eigen risico de laatste jaren behoorlijk is gestegen mensen met een indicatie…

Motie: kunst in etalages

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016, Overwegende dat; de leegstand in binnensteden aan Vlaardingen niet voorbij is gegaan dat lege winkelpanden een (negatieve) impact hebben op de aantrekkingskracht van centra van steden er allerlei pogingen worden ondernomen om de binnenstad aantrekkelijker te maken de consument volgens de rapporten…

Algemene Beschouwing Begroting 2017-2020

Voorzitter, In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is, is het lastig een ommezwaai te maken. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners maar bijvoorbeeld ook voor het ambtenarenapparaat en voor onszelf. Mensen moeten weer op elkaar kunnen leunen en zullen netwerken moeten bouwen om elkaar een helpende hand te bieden en…

Vragen over de bibliotheek

Vragen ex art. 36 RvO: Ontvlechting/fusie bibliotheek   Geacht college, In de bijlage bij de openbare besluitenlijst van 27 september troffen wij een raadsmemo met betrekking tot de ontvlechting en fusie van de bibliotheek. De PvdA Vlaardingen heeft in het aangenomen amendement tijdens de voorjaarsnota gevraagd zo spoedig mogelijk een due diligence onderzoek te starten…

Amendement Fusie Bibliotheek

Onderstaand amendement (wijziging op de voorjaarsnota) mede ondertekend door VV2000/LeefbaarVlaardingen en Stadsbelangen Vlaardingen, werd donderdagavond aangenomen in de gemeenteraad.